Ordinær Generalforsamling i foreningen Velling Andelsbutik

Onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 til 20.30
i Velling Forsamlingshus

Orienterende dagsorden ifølge vedtægter:
1.   Valg af ordstyrer,
2.   Valg af stemmetæller,
3.   Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
4.   Forelæggelse af regnskabet og bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud,
5.   Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen,
a.   Der er ingen indkomne forslag.
6.   Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
a.   Minimum 100kr. indsat på VAB-konto før 31. december
7.   Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen,
a)   På valg:
o   Heidi Nørgaard og Klavs Østergaard Christensen
b)   Suppleant vælges i henhold til vedtægterne.
8.   Valg af revisor,
9.   Eventuelt
Foreningen vil i samarbejde med Velling Lokalråd være vært ved kaffe og brød.
Vedtægter og indkaldelse til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter, Årsregnskabet 2021 kan downloades her.
 
Mødereferat, beretning samt konstituering af ny bestyrelse vil være at forefinde på her på hjemmesiden inden udgangen af maj.
 
Vær opmærksom på at Velling Lokalråd afholder deres årlige generalforsamling samme aften fra kl. 21.00 til 22.00.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen